Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

 24.03.2021

OBEC  HOLIARE

Obecný úrad č. 93, 946 16 Holiare

Č.j.: 25/SP88/2021-3                                                                            V Holiaroch, dňa 19. marca 2021                         

Vec:  Poľnohospodárske družstvo Sokolce, Roľnícka 64, 946 17 Sokolce

          -  žiadosť o povolenie k odstráneniu stavby   

                                                                              

                                       

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

                                R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E

Obec Holiare, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný zákon“),  na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

podľa § 90 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p o v o ľ u j e     o d s t r á n e n i e     s t a v i e b

 • Maštaľ, so súpisným číslom 217 na pozemku reg. CKN s parcelným číslom 1032/17
 • Maštaľ, so súpisným číslom 218 na pozemku reg. CKN s parcelným číslom 1032/18
 • Maštaľ, so súpisným číslom 219 na pozemku reg. CKN s parcelným číslom 1032/19
 • Maštaľ, so súpisným číslom 220 na pozemku reg. CKN s parcelným číslom 1032/20
 • Maštaľ, so súpisným číslom 221 na pozemku reg. CKN s parcelným číslom 1032/21

        v katastrálnom území Dolné Holiare.

vlastníkovi: Poľnohospodárske družstvo Sokolce, (IČO: 00193267) so sídlom Roľnícka 64,                    

                    946 17 Sokolce

                       

za týchto podmienok :

 1. Odstránenie stavby sa bude realizovať podľa technologického postupu búracích prác, ktorý je súčasťou dokumentácie k žiadosti o povolenie k odstráneniu stavby.

 1. Pred začatím búracích prác vlastník odstraňovanej stavby zabezpečí odborné odpojenie prípojok inžinierskych sietí a miesto odpojenia sa bezpečne zaistí.

 1. Stavba  bude odstránená do 12 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Termín začatia búracích prác písomne oznámi vlastník odstraňovanej stavby stavebnému úradu.
 2. Odstránenie stavby uskutoční dodávateľsky.    
 3. Vlastník stavby je povinný dodržať požiadavky na odstraňovanie stavby v súlade s § 42 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby.  
 4. Stavba sa musí odstraňovať tak, aby nebola ohrozená stabilita iných stavieb, bezpečnosť osôb a aby okolie nebolo touto činnosťou a jej dôsledkami obťažované nad prípustnú mieru.   
 5. Pri odstránení stavby sa nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie nad prípustnú mieru, osobitne hlukom a prachom, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách, znečisťovať komunikácie, ovzdušie, a vody, obmedzovať prístup k priľahlej stavbe alebo pozemku a k sieťam technického vybavenia územia. Na pozemku nespaľovať žiadny druh odpadu zo stavby.
 6. Vlastník stavby je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 7. Pri vyvážaní stavebného odpadu je vlastník stavby povinný zabezpečiť čistenie motorových vozidiel pred výjazdom z búraniska.
 8.  Vlastník stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť, po skončení je povinný uviesť susedné pozemky alebo stavby do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
 9.  Pri búracích prácach, ktoré vyžadujú zabratie verejného priestranstva (postavenie lešenia, kontajnera a pod. ) je potrebné o to požiadať vlastníka, resp. správcu predmetnej nehnuteľnosti, v prípade zabratia ciest je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie komunikácie.
 10.  Žiadateľ je povinný dodržať podmienky, vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých  orgánov:

Okresný  úrad Komárno ,odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie podľa § 99 ods. 1

písm. b)bod 3. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch č. OU-KN-OSZP-2021/003155-2 zo dňa 04.02.2021

 • S odpadmi, ktoré vzniknú pri odstránení predmetných stavieb, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
  1. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
  2. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
  3. nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
 • Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
 • Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 • prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 • recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 •  zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 • zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
 •       Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní demolačných prác pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadni podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch amnožstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri odstránení predmetných stavieb, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.).
 •       Po odstránení predmetných stavieb žiadame predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady preukázajúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri odstránení tejto stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

             Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriedku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetným stavbám nevyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

     Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tento úkon nie je spoplatnený.  

 1.   Po odstránení stavby je nutné zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd z pozemku tak, aby sa zabránilo rozmočeniu pozemku, aby sa nenarušovalo a neznečisťovalo odtokové zariadenie pozemnej komunikácie a inej plochy priľahlej k stavenisku a aby sa nespôsobilo ich podmáčanie (§13 ods. 1 a 3 vyhl.č. 532/2002 Z.z. ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby..).  
 2.   Prípadné vzniknuté škody vlastníkom susedných nehnuteľností sú vlastníci odstraňovanej stavby povinný uhradiť.
 3.   Dokončenie prác ohlási žiadateľ stavebnému úradu do 15 dní po odstránení stavby, spolu s dokladmi preukazujúcimi spôsob zhodnotenia a zneškodenia odpadov vzniknutých pri odstránení predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.  

Námietky účastníkov konania v rámci konania o odstránení stavby neboli podané.

                                   

Odstránenie stavby nesmie byť začaté, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť (podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i  e

            Dňa 9. februára 2021 podala žiadateľ na Obec Holiare žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavieb: Maštaľ, so súpisným číslom 217 na parcele číslo 1032/17, Maštaľ, so súpisným číslom 218 na parcele číslo 1032/18, Maštaľ, so súpisným číslom 219 na parcele číslo 1032/19, Maštaľ, so súpisným číslom 220 na parcele číslo 1032/20 a Maštaľ, so súpisným číslom 221 na parcele číslo 1032/21 - zapísanom v Liste vlastníctva č. 610 v katastrálnom území Dolné Holiare.

            Z predloženej žiadosti a dokumentácie stavby vyplýva, že stavebno-technický stav stavieb je opotrebovaný a nevyhovujúci.

            K žiadosti vlastník stavby doložil predpísanú dokumentáciu pre odstránenie stavby s technologickým opisom búracích prác, ku ktorej sa vyjadril dotknutý orgán: Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

V konaní stavebný úrad podľa § 90 stavebného zákona skúmal a stanovil v zmysle § 97 stavebného zákona okruh účastníkov konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.   

Stavebný úrad svojím oznámením č.j. 25/SP88/2021-2 zo dňa 16. februára 2021 oznámil zahájenie konania v predmetnej veci a nakoľko  žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie odstránenia stavby upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil lehotu na uplatnenie prípadných námietok 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania.

Ostatných účastníkov konania parc. č. 1032/101 stavebný úrad upovedomil verejnou vyhláškou, v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona, v nadväznosti na § 26 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov a oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Holiare.

  Účastníci konania boli stavebným úradom upozornení, že svoje  námietky a pripomienky, môžu uplatniť najneskôr do určenej lehoty, inak sa na ne neprihliadne. V stanovenej lehote neboli vznesené  žiadne námietky ani pripomienky.

Po dôkladnom preskúmaní predloženej žiadosti stavebný úrad vo vykonanom konaní dospel k záveru, že odstránením predmetnej stavby nie sú ohrozené verejné záujmy  ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

           

Podľa položky č. 62 písm. a) bod 2 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, žiadateľ zaplatil správny poplatok vo výške 250,00 EUR do pokladnice Obec Holiare.

P  o  u  č  e  n  i  e

Podľa  § 53 a § 54 zákona č.71/1967  Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na           Obec Holiare.

            Toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po využití riadnych opravných prostriedkov.

                                                                                Juraj  K ü r t h y

                                                                                                                         Starosta obce

Poznámka:

Búracie práce nebudú vykonávané výbušninami !   

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania: 

 1. Vlastníkom parc. č. 1032/101 (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osobám, ktoré majú k takýmto pozemkom  a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke právo k týmto pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté, projektantovi a stavebnému dozoru) formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli Obce Holiare a na internetovej stránke Obce Holiare)

Dotknutým orgánom:

 1. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Na vedomie:

 1. Poľnohospodárske družstvo Sokolce, Roľnícka 64, 946 17 Sokolce

 1. a/a - spis


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu