Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľností- ÁÉR az ingatlanadókról- javaslat

 28.11.2022

Obec Holiare

______________________________________________________________

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2022

o dani z nehnuteľností

Návrh VZN:     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa : 28.11.2022    

                         zverejnený na internetovej adrese obce  dňa : 28.11.2022

                            

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):   12.12.2022

Doručené pripomienky (počet) :  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Holiaroch dňa .............................

pod č. Uznesenia: ...........................

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Holiare dňa :.....................................

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023

                                                                                                          Juraj Kürthy, v. r.

                                                                                                            starosta  obce

Obec Holiare v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami    § 7 ods.  5,  6 a 7,  § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98,  § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov

u s t a n o v u j e  

Čl.1

 Základné  ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo v Holiaroch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“)  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2023  daň z nehnuteľností.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Holiare v zdaňovacích obdobiach od roku 2023.

DAŇ Z POZEMKOV

Čl.2

Sadzba dane z pozemkov

1. Správca dane určuje na území obce Holiare pre  pozemky uvedené v § 6 ods. 1 písm. a) a d) zákona o miestnych daniach  ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,42 %,

b) trvalé trávnaté porasty 0,50 %,

c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné

hospodársky využívané vodné plochy 0,50 %,

2. Správca dane určuje na území obce Holiare pre  pozemky uvedené v § 6 ods. 1 písm. b) c) a e) zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

a) záhrady 0,50 %,

b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 %,

c) stavebné pozemky 0,25 %.

DAŇ ZO STAVIEB

Čl.3

Sadzba dane zo stavieb

1. Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Holiare ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu

pre hlavnú stavbu 0,066 €,

b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie  

vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,099 €,

c) za chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu 0,199 €,

d) za samostatne stojace garáže 0,199 €,

e) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace

 stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb

 na vlastnú administratívu 0,331 €,

f) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,66 €,

g) za ostatné stavby  neuvedené v písmenách a) až f) 0,265 €.

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok

za podlažie 0,04 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Čl.4

Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane  od dane z pozemkov  oslobodzuje:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky.

b) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.

Čl.5

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

      Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 3,-€ nebude vyrubovať.

Čl.6

 Záverečné ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo obce Holiare sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností č.1/2022 uznieslo na .... zasadnutí Obecného zastupiteľstva Holiare dňa ..................,  uznesenie č. ..................

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľností.

Čl.7

Účinnosť

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

                                                                                                        Juraj Kürthy, v. r.

                                                                                                           starosta  obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu