Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook

Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ÁÉR a hulladékszállítási illetékekről- javaslat

 28.11.2022

                                                                                                Obec Holiare

______________________________________________________________

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 2/2022

o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady  

Návrh VZN:     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :    28.11.2022

                         zverejnený na internetovej adrese obce  dňa :     28.11.2022

                            

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):  12.12.2022

Doručené pripomienky (počet) : 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Holiaroch dňa ................................

pod č. Uznesenia: .............................

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Holiare dňa : ..................................

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023

                                                                                                          Juraj Kürthy, v. r.

                                                                                                            starosta  obce

Obecné zastupiteľstvo Holiare na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov    v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Holiare  toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Čl.1

Základné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“).

Čl.2

Predmet úpravy VZN

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
 1. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
 2. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
 3. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
 1. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

Čl.3

Množstvový zber

 1. V obci Holiare (ďalej len „obec“) nie je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.
 2. Týmto VZN sa zavádza v obci množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Čl.4

Sadzby poplatku

 1. Obec stanovuje sadzbu poplatku za komunálne odpady v zmysle ustanovenia § 78 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku pre poplatníkov na území obce nasledovne:
 1. sadzba poplatku je stanovená za osobu a kalendárny deň vo výške 0,10.- €.
 2. Koeficient ustanovený obcou je 1.
 3. Výška poplatku na osobu za kalendárny rok je 36,50.-€
 1. Obec stanovuje sadzbu poplatku za drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín v zmysle ustanovenia § 78 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku vo výške 0,015 €/kg.

 1. Obec do poplatku zahrnuje aj náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť. 

Čl.5

Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku

 1. Obec v zmysle § 81 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku vyrubuje poplatok rozhodnutím  na celé zdaňovacie obdobie.
 2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

Čl.6

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere

Poplatníci za množstvový zber za drobný stavebný odpad platia poplatok:

 1. bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave na účet obce     

      IBAN  SK18 7500 0000 0040 2910 9868, alebo

 1. v hotovosti do pokladne obce.

Čl.7

Vrátenie poplatku

 1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
 2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
 1. poplatník nesmie byť dlžníkom obce alebo
 2. musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a iné).
 1. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Čl.8

Zníženie poplatku

 1. Podkladmi pre zníženie poplatku na základe žiadosti poplatníka sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to:
 1. potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní a dokladu o úhrade poplatku za komunálne odpady,
 2. pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní a dokladu o úhrade poplatku za komunálne odpady.
 1. Doklady podľa ods. 1 nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

Čl.9

Odpustenie poplatku

 1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

 1. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to:
 1. potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
 2. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
 3. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
 1. Doklady podľa ods. 2 nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
 2. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

Čl.10

Záverečné ustanovenie

 1. Obecné zastupiteľstvo v Holiaroch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom

..........  zasadnutí  dňa .................., číslo uznesenia ....................

 1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Holiare č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 2. Toto VZN  nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023.

                                  

                                                                                                                                                                                                    Juraj Kürthy, v. r.

                                                                                                                                                   starosta  obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu