Obec Holiare rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Facebook


                                                                                     


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ- Pályázat az óvoda igazgatói tisztségének betöltésére

 19.05.2023

                                                              Obec Holiare, 946 16 Holiare č. 93,  tel. : 035 / 778 0005,

e-mail : obec@holiare.sk

Zriaďovateľ  Materskej školy v  Holiaroch  v y h l a s u j e    podľa ustanovenia §3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                             

VÝBEROVÉ  KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa  Materskej školy   / bez právnej subjektivity/ v Holiaroch s  termínom nástupu  16.08.2023.

 Kvalifikačné predpoklady :

 • Kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

(vyhláška bola nahradená zákonom č. 138/2019)

 • Najmenej päť rokov praxe,
 • Bezúhonnosť, 
 • Zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná)

Ostatné kritéria a požiadavky :

 • Organizačné a riadiace schopnosti, 
 • Práca s PC,
 • Komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • Znalosť príslušnej legislatívy,

-     Flexibilita.

Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní :

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • Profesijný životopis,
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní, 
 • Doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe, 
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní doručiť na adresu:  Obec Holiare, 946 16  Holiare č. 93   v termíne do 30.06.2023 vrátane do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením obálky:

„Výberové konanie – riaditeľ  MŠ  v  Holiaroch – neotvárať!“

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania najmenej 3 dní pred jeho uskutočnením.

                                                                                          

                                                                                             

                                                                                               ......................................

                                                                                            Juraj Kürthy – starosta obce

V Holiaroch 19.05.2023


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu